Nikol Pashinyan and Street Speedometers

article-image

With coming to power, Nikol Pashinyan and his team changed their position on lots of issues including the one on street speedometers. During his tenure as Member of Parliament, Nikol Pashinyan came up with a suggestion on changing the legislature on street speedometers. Once he noted:

In my article “the Government Should Refrain from the Use of Mobile Street Speedometers and Abandon the Policy of Oppressing the Citizens with It” I wrote that I will keep the issue of street speedometers and speed cameras in the center of my attention in the near future as a system of oppressing the RA citizens. …The speedometers and speed cameras do not ensure security on the roads and have become a financial burden on the citizens of the Republic of Armenia”.

In his another speech Pashinyan announced; “I would like to say, I am authorized to say, that recently we discussed this issue during the Civil Contract Party Board Session and came to a definite conclusion. Our party position on the issue is that the street speedometers must be removed from Armenian roads. We will include this issue at the core of our party’s election campaign program”.

Nevertheless, coming to power Nikol Pashinyan and his team did not even touch upon the issue of removing the street speedometers in their program. During the briefing with media representatives, Pashinyan mentioned; “We are working on a reform package concerning the speedometers. The new National Assembly will adopt it and the maximum charge would be 29.000 AMD”. The political power formerly raising the question of removing street speedometers is now satisfied with just writing a reform package. Does it matter whether the political force views the issue from the point of view of ruling political force or opposition while assessing the effectiveness of the speed speedometers ? Once being opposition politician, Nikol Pashinyan was demanding the removal of the street speedometers, but now his opinion has changed with his new position. In fact, Nikol Pashinyan forgets his promises concerning the street speedometers and continues to fulfil the policy of the previous authorities.

Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:

Check the facts through us
News feed
nikol-o-meter

Nikol-o-Meter is a tool through which you can learn how Nikol Pashinyan keeps his promises.

Most read